Get Adobe Flash player

48. Дневен ред комисии – 25.07.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

         За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.
 2. Състоянието на общинския дълг на общината през 2018 г.
 3. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 4. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2019 г.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.
 2. Издаване на заповед за безвъзмездно право на прокарване на трасе на кабел НН, преминаващ през имоти публична общинска собственост.

 

 

       За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

         За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2019 г.
 2. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00489 от 05.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, сключен между община Искър и ДФ „Земеделие“.
 3. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00489 от 05.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, сключен между община Искър и ДФ „Земеделие“.
 4. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 33 от 06.09.1996 г., посл. изм и доп. с Решение № 414 от 30.08.2017 г.
 5. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
 6. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2019 г.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър