Get Adobe Flash player

49. Дневен ред комисии – 29.08.2019 год

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

         За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
 2. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 3. Отпускане на еднократна помощ.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, общиска собственост – ПИ с идентификатори 22438.316.2 и 22438.316.3.
 2. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, общиска собственост – ПИ с идентификатори 22438.53.4 и 22438.53.5.
 3. Допълване на списъка с животновъди, приложен към Решение № 712 от 28.02.2019 г. на Общиснки съвет-Искър.
 4. Промяна в Решение № 710 от 28.02.2019 г., прието с Протокол № 45/28.02.2019 г. на Общински съвет-Искър

 

       За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

 1. Състоянието на парковете в община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.
 2. Отпускане на еднократна помощ.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2019 г.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”.

 1. Готовността на учебните заведения в община Искър за предстоящата учебна 2019/2020 година.
 2. Формиране на маломарни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.
 3. Запазване на самостоятелна паралелка в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.
 4. Формиране на маломарни паралелки в Начално училище „Христо Ботев“, с.Писарово през учебната 2019/2020 год.
 5. Формиране на маломарни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър през учебната 2019/2020 год.