Get Adobe Flash player

50. Дневен ред комисии – 12.09.2019 год

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

За становище: Всички комисии

 

  1. Делегиране право на директора на СУ „Хрсито Смирненски“ гр.Искър за организирането на безплатните превози на ученици, които подлежат на задължителна подготовка или на задължително обучение в населеното място, в което няма училище, осъществяващо обучение в съответния клас с осигурен безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място на територията на общината в съответствие с чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. Формиране на маломерна смесена група в с.Писарово при ДГ „Мара Балева“, гр.Искър през учебната 2019/2020 г.
  3. Запазване на самостоятелни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.
  4. Формиране на маломарни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър