Get Adobe Flash player

51. Дневен ред комисии – 25.09.2019 год.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

  За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 2. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки и средства от Европейския съюз за периода 2020-2022 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019-2020г.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

 1. Приемане на краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Искър 2019-2021.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”.

 1. Формиране на маломарни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър през учебната 2019/2020 год.
 2. Формиране на маломарна подготвителна група и слети маломерни паралелки в Начално училище „Христо Ботев“, с.Писарово през учебната 2019/2020 год.
 3. Отпускане на финансови средства за осигуряване на обедно хранене в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Върнато за ново обсъждане Решение № 780/29.08.2019 г. по Протокол № 51/29.08.2019 г. на Общински съвет-Искър съгласно Заповед № РД-29-04 от 10.09.2019 г. на Областния управител на област Плевен.
 2. Разрешаване на платен и неплатен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър