Get Adobe Flash player

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър

  1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

Длъжността „Главен юрисконсулт” в Дирекция „ОППИТО” при Община Искър е под прякото ръководство на Директора на Дирекция „ОППИТО” съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Основна цел е да подпомага Директора на дирекция „ОППИТО” и общинската администрация за осъществяване на правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на Община Искър.

Преки задължения: Осъществява процесуалното представителство на Община Искър пред органите на съдебната власт, изготвя и съгласува индивидуални административни актове, издавани от Кмета на общината, изготвя отговори на жалби, изготвя документацията за възлагане на обществени поръчки и участва в комисиите по тяхното провеждане, съгласува заповедите за търгове и конкурси на Общината и участва в работата на комисиите; Дава правно становище по проектите на актовете на Общински съвет – Искър; Участва във вътрешни комисии, назначени от Кмета на общината; Изготвя и прилага Вътрешните нормативни актове на общинската администрация и др. ;

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:

– образование: висше;

– минимална образователно-квалификационна степен: магистър

професионална област – право

– професионален опит:   3 години

– при наличие на ранг – ІV младши

– придобита юридическа правоспособност

 

  1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация;

– организационна компетентност;

– комуникационна компетентност;

– компютърна компетентност: работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet;

 

 

  1. Размер на основната заплата за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, експертно ниво 4, степен 3, от 570 лв. до 1750 лв.
  2. Начинът за провеждане на конкурса е:

решаване на тест;

– интервю.

  1. Необходимите документи за участие в конкурса са:

– Заявление за участие в конкурс – по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС));

– Копие от документ за завършено висше образование (образователно–квалификационна степен – магистър или приравнена към нея) и придобита юридическа правоспособност;

– При наличие на ранг – копие от документи, удостоверяващи притежаването на ІV младши ранг като държавен служител;

– Копие от документи за професионален опит;

– Декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  1. Място за подаване на документи

Деловодството на “Центъра за услуги на гражданите” в общинска администрация Искър.

Срок за подаване на документи – 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявлението във вестник „Посоки” и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

Начална дата за подаване на документи: 03.08.2015 г.

Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2015 г., включително.

 

  1. Обявлението за конкурса да се публикува на 03.08.2015 г. (понеделник) във вестник “Посоки”, да се впише в Регистъра по чл.61 от Закона за администрацията и да се постави на информационното табло в Центъра за услуги на гражданите, на което да се поставят и списъците с кандидатите и други съобщения, свързани с конкурса.

 

Настоящата заповед, като индивидуален административен акт, подлежи на обжалване по ред и срокове, предвидени в АПК.

Icon of ЗаявлениеЗаявление    [14.07.2015]   [106.9 KiB]   [233 сваляния] Icon of ДекларацияДекларация    [14.07.2015]   [45.1 KiB]   [671 сваляния]