Get Adobe Flash player

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър

На основание чл.10а (1) и чл. 15, ал.1 от ЗДСл, във връзка с чл.13 (1) от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и предвид необходимостта от заемане чрез конкурс на длъжността „Главен юрисконсулт“ в общинска администрация Искър по заместване,

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър

1. Кратко описание на длъжността по длъжносна характеристика
Длъжността „Главен юрисконсулт” в Дирекция „ОППИТО” при Община Искър е под прякото ръководство на Директора на Дирекция „ОППИТО” съгласно утвърдена длъжностна характеристика.
Основна цел е да подпомага Директора на дирекция „ОППИТО” и общинската администрация за осъществяване на правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на Община Искър.
Преки задължения: Осъществява процесуалното представителство на Община Искър пред органите на съдебната власт, изготвя и съгласува индивидуални административни актове, издавани от Кмета на общината, изготвя отговори на жалби, изготвя документацията за възлагане на обществени поръчки и участва в комисиите по тяхното провеждане, съгласува заповедите за търгове и конкурси на Общината и участва в работата на комисиите; Дава правно становище по проектите на актовете на Общински съвет – Искър; Участва във вътрешни комисии, назначени от Кмета на общината; Изготвя и прилага Вътрешните нормативни актове на общинската администрация и др. ;
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
– образование: висше;
– минимална образователно-квалификационна степен: магистър
– професионална област – право
– професионален опит: 3 години
– при наличие на ранг – ІV младши
– придобита юридическа правоспособност

3. Допълнителните изисквания за длъжността са:
– компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация;
– организационна компетентност;
– комуникационна компетентност;
– компютърна компетентност: работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet;
4. Размер на основната заплата за длъжността съгласно

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, експертно ниво 4, степен 3, от 570 лв. до 1750 лв.
5. Начинът за провеждане на конкурса е:

– решаване на тест;
– интервю.
6. Необходимите документи за участие в конкурса са:
– Заявление за участие в конкурс – по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС));
– Копие от документ за завършено висше образование (образователно–квалификационна степен – магистър или приравнена към нея) и придобита юридическа правоспособност;
– При наличие на ранг – копие от документи, удостоверяващи притежаването на ІV младши ранг като държавен служител;
– Копие от документи за професионален опит;

Декларация от лицето (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
7. Място за подаване на документи
Деловодството на “Центъра за услуги на гражданите” в общинска администрация Искър.
Срок за подаване на документи – 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявлението във вестник „Посоки” и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
Начална дата за подаване на документи: 14.07.2015 г.
Крайна дата за подаване на документи: 24.07.2015 г., включително.

8. Обявлението за конкурса да се публикува на 13.07.2015 г. във вестник “Посоки”, да се впише в Регистъра по чл.61 от Закона за администрацията и да се постави на информационното табло в Центъра за услуги на гражданите, на което да се поставят и списъците с кандидатите и други съобщения, свързани с конкурса.

Настоящата заповед, като индивидуален административен акт, подлежи на обжалване по ред и срокове, предвидени в АПК.
инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община Искър
Изготвил:
Теменужка Василева
Директор на дирекция ОППИТО

Съгласувал:
Мария Иванова
Юрисконсулт

 

Icon of ЗаявлениеЗаявление    [14.07.2015]   [106.9 KiB]   [231 сваляния] Icon of ДекларацияДекларация    [14.07.2015]   [45.1 KiB]   [670 сваляния]