Get Adobe Flash player

ОБЯВЛЕНИЕ: за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в община Искър

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

 

за длъжността „Главен счетоводител” в Община Искър 

брой работни места: 1 /едно/; вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 4

 

1.Минимални  изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

– образование: висше;

– минимална образователна степен – бакалавър;

– професионален опит – 3 /три/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;

2.Специфични изисквания за длъжността предвидени в специални нормативни актове:

– Да отговаря на условията по чл.18, т.1 от Закона за счетоводството.

Съставителите на финансовите отчети и които подписват финансови отчети да отговарят на следните изисквания:

А/ да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а/висше счетоводно икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол:

аа/при магистърска степен – 2 /две/ години;

бб/при бакалавърска степен -3 /три/ години;

вв/при степен „професионален бакалавър” – 4 /четири/ години;

б/друго висше икономическо образование и 5 /пет/ години в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол..

3.Допълнителни изисквания и квалификации:

-предпочитана специалност по която е придобито образованието: „Счетоводство и контрол“;

-отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация.

-компютърни умения – WORD, EXCEL, INTERNET

4.Начин на провеждане на конкурса:

4.1.Решаване на тест

4.2.Провеждане на интервю с кандидатите.

5.Необходими документи за участие в конкурса са:

5.1. Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността.

5.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

 

  1. Кратко описание на длъжността:

Длъжността „Главен счетоводител” в Дирекция „ФСДАО” при Община Искър е под прякото ръководство на Директора на Дирекция ФСДАО съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Основна цел:

Организация на счетоводството в общината.

Преки задължения:

Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в община Искър. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията  с изпълнителите по реализацията на същите.

 

  1. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 620 лв, при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.

 

8.Място за подаване на документи

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 28.10.2016 год. на адрес град Искър, ул. „Георги Димитров” №38, I-ви етаж, Център за услуги и информация, гише №3, всеки работен ден от 8,30 до 17.30 часа.

-подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители;

-лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението;

-на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомяват за условията по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;

-с входящ номер се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи;

-заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

 

  1. Срок за подаване на документите –  10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявата на конкурса в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Искър.

 

  1. 10. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения свързани  с конкурса ще бъдат обявени:

на информационното табло намиращо се на  партерния етаж в сградата на община Искър, както и на интернет страницата на общината:  https://iskarbg.bg/

Лице за контакт: Татяна Станева

Телефон за контакт и  информация: 06516/2424

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния Интернет адрес:  https://iskarbg.bg/

 

Icon of Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС-1Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС-1    [18.10.2016]   [15.3 KiB]   [113 сваляния] Icon of Приложение-2 към чл.17, ал.1-1Приложение-2 към чл.17, ал.1-1    [18.10.2016]   [22.6 KiB]   [162 сваляния]