Get Adobe Flash player

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На 10.09.2016 г. (събота) от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията назначена със Заповед № 372 от 31.08.2016 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет, на основание чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отвори Плика с надпис Предлагани ценови параметри” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Избраният критерий за оценка е „най-ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).

На отварянето на ценовата оферта присъства представител на участника при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър.

Председателят на комисията оповести цената на допуснатия участник.

Галерия: