Get Adobe Flash player

Обява: Старт на прием Грижи за достоен живот 4

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР: BG05M9OP001-2.002-0018-C001 „ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 4“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“.

КОМПЛЕКТ С ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ, МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ СЛЕД 20.11.2015 Г. ОТ 8:30 ДО 17:00 ЧАСА В ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ В ГРАД ИСКЪР, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕТАЖ 1 И В КМЕТСТВАТА НА С. ПИСАРОВО, С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ И С. СТАРОСЕЛЦИ.

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ПЕРИОДА 01.12.2015 Г. – 10.12.2015 Г. ОТ 8:30 ДО 12:00 ЧАСА В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ИСКЪР И ОТ 13:00 ДО 17:00 ЧАСА В ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ В ГРАД ИСКЪР, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕТАЖ 1, А В КМЕТСТВАТА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕН ГРАФИК В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ИМ СГРАДИ.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ И ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО В МОМЕНТА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ПО ДРУГ ПРОЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГАТА ПО ДРУГИЯ ПРОЕКТ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ;
2. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (ЗА СВЕРКА);
3. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/НЕЛК (КОПИЕ);
4. ПРОТОКОЛ НА ЛКК, АКТУАЛНА ЕПИКРИЗА, ЕТАПНА ЕПИКРИЗА, ИЛИ ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (КОПИЕ);
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО/ПОПЕЧИТЕЛСТВО (КОПИЕ);
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ПРИЛОЖЕНА КЪМ КОМПЛЕКТА С ДОКУМЕНИ);
7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОД (ПРИЛОЖЕНА КЪМ КОМПЛЕКТА С ДОКУМЕНИ);
8. ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ АДРЕС И ТЕЛЕФОН НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР (КОПИЕ).

ЗА КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ;
2. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (ЗА СВЕРКА);
3. АВТОБИОГРАФИЯ;
4. ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ (КОПИЕ);
5. ДОКУМЕНТ ЗА ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН И СЪОТНОСИМА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ КВАЛИФИКАЦИЯ (АКО ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА);
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ПРИЛОЖЕНА КЪМ КОМПЛЕКТА С ДОКУМЕНИ).