Get Adobe Flash player

Обявлението и Проекта за изменение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 223 от 28.11.2008 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 23

за управление на общинската пътна мрежа в община Искър.

От приемането на Наредбата до настоящия момент, последната не е изменяна или допълвана.

В деловодството на Общински съвет – Искър е получено Съобщение от

Административен съд – Плевен за образувано адм. дело по Протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен срещу разпоредбите на чл.1, ал.2, чл.16, ал.1, чл.18, ал.4, чл.19, чл.23, ал.2, чл.24, чл.25, ал.1 и ал.2, чл.26, ал.2, чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва, че при направена съпоставка между текстове от Наредба № 23 на Общинския съвет с текстове от Закона за пътищата (ЗП) и тези на Наредбата за специално ползване на пътищата (НСПП), са констатирани редица противоречия, които водят до незаконосъобразност на посочените по горе текстове от Наредба № 23, а именно:

ü чл.1, ал.2 от Наредбата противоречи на чл.1, ал.2 от Закона за пътищата;

ü чл.16, ал.1 от Наредбата противоречи на чл.6, ал.1, т.5 от НСПП;

ü чл.18, ал.4 от Наредбата противоречи на чл.8, ал.3 от НСПП;

ü чл.19 от Наредбата противоречи на чл.9 от НСПП;

ü чл.23, ал.2 от Наредбата противоречи на чл.13, ал.2 от НСПП;

ü чл.24 от Наредбата противоречи на чл.14 от НСПП;

ü чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата противоречи на чл.15, ал.1 и чл.15, ал.2, т.4 и т.8 от НСПП;

ü чл.26, ал.2 от Наредбата противоречи на чл.16, ал.2 от НСПП;

ü чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредбата противоречат на чл.18, чл.19, чл.20, чл.21 и чл.22 от НСПП

Предвид изложеното, Окръжния прокурор предлага Административен съд – Плевен да постанови решение, с което да отмени разпоредбите на чл.1, ал.2, чл.16, ал.1, чл.18, ал.4, чл.19, чл.23, ал.2, чл.24, чл.25, ал.1 и ал.2, чл.26, ал.2, чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър като незаконосъобразни.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на местната нормативна уредба – Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър в съответствие с актове от по-висока степен, а именно: Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението и допълнението на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане изменението и допълнението на Наредба № 23 на Общински съвет – Искър, местната нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

 

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Изменението на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър, е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър.

 

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър

с Решение № 223 от 28.11.2008 г.

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата
2.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.09.2017 г.

Гр. Искър