Get Adobe Flash player

Обявлението и Проекта за изм. и доп. на чл.32 и чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 341 от 20.07.2017 г., Административен съд – Плевен е отменил

разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.32, ал.1 и чл.34, ал.2, т.6 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, приета с решение № 260/30.01.2009 г. на Общински съвет – Искър.

Решение № 341/20.07.2017 г. на АС – Плевен е влязло в законна сила на 09.08.2017 г. и е публикувано на интернет страницата на Общината, секция „Общински съвет”, раздел „Нормативни актове” – „Отменени актове” на 17.08.2017 г.

Редакцията на чл.32 от Наредба № 24 преди отмяната на алинея първа гласеше:

„(1) За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 20,00 лева.

(2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.”

Към настоящия момент действаща е само алинея втора, която обаче се обезсмисля след отмяната на алинея първа и последвалите промени в нормативната уредба, касаеща издаването на разрешение за продажба на тютюн и тютюневи изделия.

Разпоредбата на чл.32 от Наредба № 24, е приета с приемането на самата Наредба през 2009 г. и през годините не е променяна.

Посочената разпоредба е била в съответствие с разпоредбата на чл.113, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, действала до 1.12.2009 г., т.е. към настоящия момент чл.113 от ЗМДТ е отменен.

Към датата на приемане на Наредба 24, разпоредбата на чл.30, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр.28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) е имала следната редакция: „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар от търговци, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от кмета на общината по местонахождението на търговския обект, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

Към настоящия момент редакцията на чл.30, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, е следната: „Тютюневите изделия се продават от търговци, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.”

Съгласно разпоредбата на чл.90а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (нов – ДВ, бр.94 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект”.

Предвид изложеното, е налице материална незаконосъобразност на ал.2 на чл.32 от Наредба № 24, приета от Общински съвет – Искър и същата следва да бъде отменена.

По отношение отменената от Административен съд – Плевен т.6 на чл.34, ал.2 от Наредба № 24 на Общински съвет – Искър, то следва да бъде приета нова такава със съдържание съответстващо на сега действащата нормативна уредба.

Разпоредбата на чл.34, ал.2, т.6 от Наредба № 24 преди отмяната й от съда гласеше: „Освобождават се от такса собствениците на: т.6 ловни кучета”.

Разпоредбата на чл.34 от Наредба № 24, е приета с приемането на самата Наредба през 2009 г. и през годините не е променяна.

Разпоредбата на чл.34, ал.2, т.6 е била в съответствие с разпоредбата на чл.116 от Закона за местните данъци и такси и по конкретно с ал.2, съгласно която се освобождават от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Към датата на приемане на Наредба 24, разпоредбата на чл.175, ал.2, т.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е имала следната редакция: „Освобождават се от такса собствениците на: т.6 ловни кучета”.

Към настоящия момент редакцията на чл.175, ал.2, т.6 (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г., е следната: „Освобождават се от такса собствениците на: т.6 „кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”

Предвид изложеното, следва да бъде приета нова т.6 на чл.34, ал.2 от Наредба № 24 на Общински съвет – Искър, чието съдържание да съответства на действащата нормативна уредба от по-висок ранг.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на местната нормативна уредба – Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър в съответствие с актове от по-висока степен, а именно: Закона за местните данъци и такси и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението и допълнението на Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане изменението и допълнението на Наредба № 24 на Общински съвет – Искър, местната нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за местните данъци и такси и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Изменението и допълнението на Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за изменение и допълнение на чл.32 и чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на чл.32 и чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър с Решение № 260 от 30.01.2009 г.

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение на наредбата
2.
3.

2.10.2017 г.

Гр. Искър