Get Adobe Flash player

Обявление за обществено обсъждане на ОУП на община Искър.

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Община ИСКЪР съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА  ИСКЪР И ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ към него.

Общият устройствен план и докладът за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се, в сградата на Общинска администрация  гр. Искър , ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа, както и на сайта на общината www.iskarbg.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.11.2017 г. гр.Искър, от 11.00 часа в  Народно читалище „Ламби Кандев – 1893″; зала № 2; адрес: гр.Искър, ул.“Георги Димитров“ №41

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на община  Искър, гр. Искър,  ул. „Георги Димитров“ № 38, на факс  : +359 065 162 196 или по електронна поща: e-mail: iskar@atlantis.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Валя Костова – Директор Дирекция „СИРТСУ“  и  представител на Община  Искър, тел. 0879010324 , Пенка Атанасова–ръководител екип ЕО, 0895552436

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 15.30 часа на 08.11.2017 г.

 

Свали файловете.