Get Adobe Flash player

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ

И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА

 

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 33 от 06.09.1996 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 1 за

поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в населените места от община Искър. Последното изменение на посочената Наредба, е прието с Решение № 297 / 27.01.2017 г.

В деловодството на общински съвет – гр. Искър и община Искър е постъпило писмо

от Районна прокуратура – гр. Кнежа, в което се посочва, че в РП – гр. Кнежа е образувана преписка по материали на проведена проверка от Върховна административна прокуратура – София на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – гр. Искър.

Констатирано е противоречие на чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1 с разпоредбата на

чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето, касаеща часа, след който непълнолетните деца следва да бъдат с пълнолетен придружител на обществени места.

Предвид направените констатации се налага подаване на протест от Районна

прокуратура  – гр. Кнежа срещу незаконосъобразния текст от Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Искър.

С оглед гореизложеното Районна прокуратура – гр. Кнежа предлага на Председателя

на Общински съвет – гр. Искър, респ. Кмета на община Искър, Общински съвет – гр. Искър да преразгледа и приведе текста на чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1 в унисон с чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Предотвратяване подаването на протест от Районна прокуратура – гр.Кнежа и

образуване на административно дело, което ще доведе до имуществени разходи за община Искър.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и

Хигиена, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане изменението на Наредба №1 на Общински съвет – Искър, местната

нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Искър е подзаконов нормативен акт и

предложеното изменение е в съответствие със Закона за закрила на детето, който е нормативен акт от по-висока степен.

Изменението на Наредба № 1 е разработено в съответствие с Европейското

законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за изменение на чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър.