Get Adobe Flash player

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 220 от 27.09.2016 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 31 за

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър (Наредба № 31).

В деловодството на Общински съвет – гр. Искър е получено Съобщение от

Административен съд – Плевен за образувано адм. дело по Протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен срещу разпоредбите на чл.28, предл. последно и чл.36 от Наредба № 31 на Общински съвет – Искър.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва, че в Наредба № 31, в чл.28, предл. последно е посочено, че: „Децата в детските градини на територията на община Искър се отписват – при не заплащане на таксата за престои в детската градина до два поредни месеца”, а съгласно чл.36 от Наредба № 31 – „При преместването от една детска градина в друга задължително се издава удостоверение за платени такси в детската градина. Не се приема дете в другата детска градина на територията на общината без съответния документ”.

Посочва се още, че разпоредбите на чл.28, предл. последно и на чл.36 от Наредба № 31, приета от ОбС – Искър, противоречат на императивните разпоредби на чл. 9б, чл.81 и чл.92 от ЗМДТ, в които е посочено, че установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по ЗМДТ се извършва по реда на чл.4, ал.1-5 от закона; за ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси, които се начисляват и събират от длъжностно лице в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет.

Посочено е, че финансовите задължения относно плащането на дължимите месечни такси, са задължения на родителите или настойниците, а не на децата. В законовите разпоредби на ЗМДТ, е уреден специален ред и са посочени общинските органи, които принудително събират неплатените такси. Недопустимо е с Наредба, приета от Общинския съвет да се ограничават децата, като се поставят в зависимост от изпълнението на финансовите задължения на родителите или на настойниците, както и да се освобождават органите на общината от законово предвидените за тях задължения за събирането на таксите.

Разпоредбата на чл.36 от Наредба № 31, освен на посочените по горе разпоредби, противоречи и на разпоредбата на чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, относно задължителното предучилищно образование, за което общината е длъжна да осигури условия за обхват на децата. Вместо това, с протестираната разпоредба се създава невъзможност за упражняване на задължителното предучилищно образование при неплатени такси.

Предвид изложеното, Окръжния прокурор предлага Административен съд – Плевен да постанови решение, с което да отмени разпоредбите на чл.28, предл. последно и на чл.36 от Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър.

С Определение № 489/16.05.2017 г., постановено по адм. дело № 346/2017 г. по описа на Административен съд – Плевен, се дава възможност на Общински съвет – Искър в срок до съдебното заседание да представи доказателства за отмяна на оспорените текстове от Наредба № 31.

Протестираните от Окръжния прокурор текстове са в колизия и с разпоредба от друг подзаконов нормативен акт, приет отново от Общински съвет – Искър, а именно: разпоредбата на чл.21 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

С решение № 286/27.01.2017 г., ОбС – Искър е изменил разпоредбата на чл.21 от наредба № 24 като е отменил ал.1 до ал.7 и в сега действащата си редакция е със следното съдържание: „За ползване на храна от детска млечна кухня при ДГ „Мара Балева” гр. Искър родителите или настойниците дължат дневна такса в размер на 1.00 лева.”

С Решение № 286/27.01.2017 г., ОбС – Искър е отменил действащите такси за ползване на детска ясла и детски градини в размер на 35 лева и за подготвителни групи в детски градини в размер на 29 лева, т.е. от 01.02.2017 г. такси за ползване на детска ясла и детски градини на територията на община Искър, не се дължат.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Прекратяване на адм. дело № 346/2017 г. по описа на Административен съд – Плевен.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението на Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане изменението на Наредба № 31 на Общински съвет – Искър, местната

нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование, както и в съответствие с Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет – Искър.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Изменението на Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър, е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър.

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за изменение на чл.28 и чл.36 от Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър.

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение на

чл.28 и отмяна на чл.36 от Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър

с Решение № 220 от 27.09.2016 г.

 

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение на наредбата
2.
3.

23.06.2017 г.

Гр. Искър