Get Adobe Flash player

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове: правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

О Б Я В Л Е Н И Е

 ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

През 2014 г., Общински съвет – Искър е приел със свое Решение № 591 по Протокол

№ 46 / 31.07.2014 г. Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна помощ, в сила от 01.08.2014 г.

В чл.1 от посочения Правилник е указано, че „Този правилник урежда реда и начина

за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства в рамките на мандата на Общинския съвет от общинския бюджет на Община Искър”.

В §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Правилника е посочено, че „Общинският съвет може да отпуска еднократна помощ и при изключителни нужди повече от един път на едно и също лице в рамките на мандата”.

Предвид изложеното следва обоснования извод, че Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна помощ, е действал от 01.08.2014 г. до края на мандата на Общинския съвет през 2015 г., което налага приемането на нов Правилник от Общински съвет – Искър.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Финансово подпомагане на определена група хора, с постоянен адрес на територията на община Искър, обект на месечно подпомагане по реда на Закона за социалното подпомагане, хора без доходи, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, лица със здравословни проблеми, деца – сираци  / полусираци и др. инцидентно възникнали потребности.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За прилагането на Правилника, Общински съвет – Искър ежегодно одобрява общата сума предвидена за отпускане на помощи при приемането на годишния бюджет на община Искър.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемането и прилагането на Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ, ще се уредят неуредени от закон обществени отношения в областта на социалното подпомагане.

 

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство –

Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища проекта на Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

Приложения:

Проект на правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ

 

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ

 

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за приемане на Правилника
2.
3.

 

24.07.2017 г.

гр. Искър