Get Adobe Flash player

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове проект за изменение на наредба № 1.

О Б Я В Л Е Н И Е

 ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА

 

МОТИВИ

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ

И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 33 от 06.09.1996 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 1 за

поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в община Искър.

Последното изменение на посочената Наредба, е прието с Решение № 297 / 27.01.2017 г.

На 28.06.2017 г. в деловодството на Общински съвет – Искър е получено Съобщение

от Административен съд – Плевен за образувано адм. дело по Протест на Прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Плевен срещу чл.8, ал.1, т.7 и чл.41, ал.2, т.8 във връзка с чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва, че разпоредбата на чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена противоречи на чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, а разпоредбата на чл.41, ал.2, т.8 във връзка с чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1, противоречи на разпоредбата на чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето и по този начин посочените разпоредби на Наредба № 1 се явяват незаконосъобразни.

С Решение № 376/30.06.2017 г., взето по протокол № 23/30.06.2017 г., Общински съвет – Искър по предложение на Председателя и въз основа на Предложение от Прокурор в Районна прокуратура – Кнежа, е привел разпоредбата на чл.8, ал.1, т.7 от Наредба № 1 в съответствие с чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето.

С оглед подадения Протест от Прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, е необходимо забраните визирани в чл.8, ал.1 от Наредба № 1, да станат категорични, т.е. без изключения при неотложни нужди и с разрешение на общината или кметствата.

В т.2 от приетото Решение № 376/30.06.2017 г., Общински съвет – Искър е възложил на председателя на Общинския съвет да подготви и внесе предложение за привеждане в съответствие на чл.41, ал.2, т.8 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена с чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето.

При детайлния преглед на чл.41, ал.1, т.8 от Наредба № 1 се установи противоречие и с чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето, както и с чл.197 от Закона за защита на потребителите.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с актове от по-висока

степен.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и

хигиена, не са необходими допълнителни финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

4.1. С приемане изменението на Наредба №1 на Общински съвет – Искър, местната

нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен.

4.2. Осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на община Искър.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Искър е подзаконов нормативен акт и

предложеното изменение е в съответствие със Закона за закрила на детето и Закона за защита на потребителите, които са нормативни актове от по-висока степен.

Изменението на Наредба № 1 е разработено в съответствие с Европейското

законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

Приложения:

Проект за изменение на чл.6, чл.8 и чл.41 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър.

СПРАВКА по чл.26, ал.5