Get Adobe Flash player

Отваряне на оферти за избор на изпълнител.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на Заповед № 303 от 01.09.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:

 

 Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър

 

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

В Община Искър е постъпила една оферта, както следва:

№ по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата
1. „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен Лично

31.08.2015 г.

Галерия