Get Adobe Flash player

Отваряне на ценови оферти.

Относно: Открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”

На 31.05.2016 год. (вторник) от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър, етаж втори на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) Комисията назначена със Заповед № 180 от 18.05.2016 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет отвори Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника за трите обособени позиции, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Предстои изббор на изпълнител.