Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

В ОБЩИНА ИСКЪР

 

 1. Чл. 1, ал.2, т.1 се изменя, както следва:

„1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища”

Редакция на чл.1, ал.2, т.1 към настоящия момент:

„1. републиканските пътища, с изключение на участъците от тях, които са в населените места и селищните територии”

 

 

 1. В чл. 16, ал.1 се добавя нова т.5 със следното съдържание:

„5. не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно

изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на министерството на вътрешните работи”.

 

Редакция на чл.16, ал.1 към настоящия момент:

„Чл.16. (1) Кметът на общината, отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

 1. не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;
 2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица

или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;

 1. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и

характеристиките на пътя;

 1. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен

устройствен план”

 

 

 1. Чл. 18, ал.4 се изменя, както следва:

„(4) Разрешението за специално ползване по ал.2 е валидно за срок от две години”

Редакция на чл.18, ал.4 към настоящия момент:

„(4) Разрешението за специално ползване по ал.2 е валидно за срок от една година.”

 

 1. Чл. 19 се изменя, както следва:

„Чл.19. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
 4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;
 5. съгласуван технически проект – част „Пътна” и „Организация на движението.”

Редакция на чл.19 към настоящия момент:

„Чл.19. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
 4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:

а) схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

б) напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя”

 

 1. Чл. 23, ал.2 се изменя, както следва:

„(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от шест месеца”

Редакция на чл.23, ал.2 към настоящия момент:

„(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от една година.”

 

 1. Чл. 24 се изменя, както следва:

„Чл.24. Към исканото разрешение за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за специално ползване на пътищата или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл.13, ал.3 от Наредбата за специално ползване на пътищата;
 4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
 5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа. ”

Редакция на чл.24 към настоящия момент:

„Чл.24. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. технически или работен проект за конкретното съоръжение”

 

 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения

7.1. Алинея първа се изменя, както следва:

„(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл.16, ал.1 от тази Наредба;
 2. рекламното съоръжение в обхвата на пътя отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли – за автомагистралите и скоростните пътища, и 500 м от пътни възли и кръстовища – за останалите пътища;
 3. рекламното съоръжение в обслужващата зона на пътя отстои не по-малко от 500 м преди пътни възли и кръстовища и 100 м след тях – за всички републикански пътища;
 4. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
 5. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;;
 6. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 300 м за автомагистрали и скоростни пътища и 200 м за останалите пътища;
 7. горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена ”

Редакция на чл.25, ал.1 към настоящия момент:

„Чл.25. (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл.16, ал.1 от тази Наредба;
 2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 200 м от пътни възли и кръстовища за общинските пътища;
 3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
 4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 1.5 м от ръба на пътната настилка;
 5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 100 м”

 

7.2. В алинея втора се добавя нова т.6 със следното съдържание:

„(2) когато рекламното съоръжение  е с профил на носещата колона, различен от кръг.”

Редакция на чл.25, ал.2 към настоящия момент:

„Чл.25. (2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

 1. в зони с ограничена видимост;
 2. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
 3. в средната разделителна ивица;
 4. изградени като преместващи конструкции над общинските пътища;
 5. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи”
 6. Чл. 26, ал.2 се изменя, както следва:

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител. ”

Редакция на чл.26, ал.2 към настоящия момент:

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.”

 

 1. Заглавието на Раздел ІV, чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31 се изменят, както следва:

 

„Раздел ІV

Изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

Чл.28. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 се издава по образец съгласно приложение № 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата.

(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 има действие за срок две години.

Чл.29. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:

 1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;
 2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
 3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

Чл.30. Към искането за издаване на разрешение по чл.28 заинтересуваното лице прилага:

 1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
 2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл.87, ал.6 ДОПК;
 3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част „Пътна” и част „Организация на движението”;
 5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;
 6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.

Чл.31. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават безопасността на движението.

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.

(3) Когато няколко лица ползват един изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, в пълен размер, като всеки отделен проект подлежи на самостоятелно съгласуване.

(4) В случай че към съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) се иска прокарване на допълнителни отпични кабели  в тях (в същото кабелно трасе) , заинтересуваното лице, на което е издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата зона, е необходимо да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура”.

9.1. В Раздел ІV се създава нов чл.31а със следното съдържание:

„Чл.31а. (1) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейно и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и разрешението по глава пета от Наредбата за специално ползване на пътищата за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

(2) За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по глава пета от Наредбата за специално ползване на пътищата за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

(3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал.5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на община Искър, се заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.”

 

Редакция на Раздел ІV, чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31 към настоящия момент:

 

„Раздел ІV

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения

в обхвата на пътя

 

Чл.28. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

Чл.29. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:

 1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното платно до края на ограничителната строителна линия;
 2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;
 3. реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя.

Чл.30. Към искането по чл.28 заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на

пътя.

Чл. 31. (1)  Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и

надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при условие че проводът или съоръжението са проектирани така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и безопасността на движението.

            (2) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

            (3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал.4 от Закона за пътищата.”