Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.8, АЛ.1, Т.7 ОТ НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ГР. ИСКЪР

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.8, АЛ.1, Т.7 ОТ НАРЕДБА № 1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА,

ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ГР. ИСКЪР

 

 

Чл. 8, ал.1, т.7 се изменя, както следва:

„7. Допускане  до търговски обекти на деца от 22:00 часа до 6:00 часа без придружител от родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за дете, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 часа до 6:00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст, както и в случай, че родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат и не са осигурили пълнолетно дееспособно лице за негов придружител, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.”

 

Редакция на чл.8, ал.1, т.7 към настоящия момент:

„7. Допускане до заведенията, дискотеките, нощните клубове, зали за електронни игри и интернет клубове на малолетни лица без придружител и на непълнолетни след 21 часа през зимния период и 22 часа през летния сезон”