Get Adobe Flash player

ПРОМЯНА В НАРЕДБА №24 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

ОТНОСНО:Определяне на такса за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални такси за 2017 год.

Мотиви:

Направеното предложение за изменение на Наредба  № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър са във връзка с:

– изпълнението на приходната част на бюджета на Община Искър в частта на местните приходи и акумулиране на преходен остатък в последните две години;

– функциониране на Детска млечна кухня в детските градини, което ще позволи детските градини да пренасочат средства от разходи за електроенергия и техническа поддръжка на оборудването, както и по- добра ефективност на общинските разходи в следствие на технологичното обновление.

– предприети мерки за енергийна ефективност в детските градини.

Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата е да бъде увеличен обхвата и средната месечна посещаемост в детските градини, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище. Предложената промяна в Наредбата ще осигури по-пълна защита на обществения интерес.

 

Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. В случаите на освобождаване от такси по решение на общински съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

 

Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат разчетени в бюджета за 2017 год., както и да осигурят устойчивост по отношение на предлаганата промяна за следващия 3-годишен планов период.

 

Очаквани резултати от предложената промяна са, както следва:

– Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;

– Да се сведе до минимум броя на отсъстващите деца в детските градини;

– Всички деца да имат равен достъп до качествено образование;

– Повишаване на обхвата и достъпа на децата в подготвителните групи, независимо от финансовите възможности на техните родители;

– Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили подготовката на децата в предучилищна възраст;

– единен контрол върху разходите на средствата за детско хранене чрез Система за финансово управление и контрол и повишаване на тяхната ефективност.

С изложените от нас мотиви предлагаме да отпадне заплащането на такса за ползване на детски градини на територията на община Искър, като в действащата разпоредба на Наредбата се направят горепосочените изменения.

Предлагаме настоящото предложение да влезе в сила от 01.02.2017 год.