Get Adobe Flash player

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (сик) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ на Президента на Република България, обнародван в ДВ. Бр. 9 от 26 януари 2017 г., на основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г., във връзка с Решение № 4183-НС от 01.02.2017 г. относно жребий при попълване съставите на СИК и Решение № 06-НС от 07.02.2017 г. на РИК-Плевен относно определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ и разпределение на членовете според квотите на парламентарно представените партии и коалиции при произвеждане на изборите за народни представители на 26-ти март 2017 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски,

Ви каня, в качеството Ви на парламентарно представена партия, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за изборите за Народни представители на 26 март 2017 г. .

Консултациите ще се проведат на – 13 февруари 2017 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, заседателна зала, ет.2.

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– три имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на община Искър до Районната избирателна комисия – Плевен.

В случай, че парламентарно представените партии икоалиции от партии са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват между всички участвали в консултациите партии и коалиции чрез жребий, проведен по ред и при условияна на Решение № 4183-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

Моля, при определяне на лицата за съставите на СИК да се спазят изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс, както и т. 17 от Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за Народни представители на 26 март 2017 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог.

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.bg . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори.

Приложено, Ви изпращаме и Решение № 4184-НС от 01.02.2017 г. относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (ПСИК) за сведение. Консутациите за ПСИК ще бъдат допълнително насрочени и ще се проведат в срок до 13 март 2017 г., съгласно решението на ЦИК.

Приложения:

1. Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г.;

2. Решение № 4183-НС от 01.02.2017 г.;

3. Решение № 4184-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК;

4. Решения № 06-НС от 07.02.2017 г. на РИК – Плевен.

Поканата и приложенията към нея, както и образеца за състав на СИК са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/избори.

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър