Get Adobe Flash player

Покана относно „Грижи за достоен живот 4”.

П  О  К  А  Н  А

 

Община Искър, област Плевен в качеството си на изпълнител по договор: BG05M9OP001-2.002-0018-C001 „Грижи за достоен живот 4”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма                                       „Развитие на  човешките ресурси“2014-2020 г., процедура: BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот, ще проведе Заключителен информационен ден по проекта на 25.07.2017 год. /вторник/ от 10:00 часа в Зала 2 на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ гр. Искър, ул. «Г.Димитров» №41, ет. 1. Очакваме Ви !