Get Adobe Flash player

Покана от УС на ФК „Венци“ гр. Искър

УС на ФК „Венци“ гр. Искър на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 29.07.2016 г. от 18,00 часа в сградата на Спортен комплекс гр. Искър, обл. Плевен при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за периода септември 2012 г. -юни 2016 г.
  2. Финансов отчет на сдружението за периода септември 2012 г. юни -2016 г.
  3. Промени в устава на сдружението.
  4. Освобождаване на членове на УС и КС.
  5. Избор на УС и КС.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата от 19,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

УС на ФК „Венци“ гр. Искър