Get Adobe Flash player

Проект за изменение и допълнение на чл.32 и чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЧЛ.32 И ЧЛ.34 ОТ НАРЕДБА № 24 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

  1. В чл. 32, ал.2 се отменя

 

Редакция на чл.32 към настоящия момент:

„Чл. 32. (1) (Отм. – Решение № 341 от 20.07.2017 г. по адм. дело № 319/2017 г. на АС – Плевен).

(2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.”

 

 

  1. В чл. 34, ал.2 се добавя нова т.6 със следното съдържание:

„6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се

отглеждат в регистриран животновъден обект”.

 

Редакция на чл.34 към настоящия момент:

„Чл.34. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 2.00 лева.

(2) Освобождават се от такса собствениците на :

  1. кучета на инвалиди;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
  5. кастрирани кучета;
  6. (Отм. – Решение № 341 от 20.07.2017 г. по адм. дело № 319/2017 г. на АС –

Плевен).”