Get Adobe Flash player

Проект за изменение на чл.6, чл.8 и чл.41 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.6, ЧЛ.8 И ЧЛ. 41 ОТ НАРЕДБА № 1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА,

ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ГР. ИСКЪР

 

 • 1. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Търговецът е длъжен да постави в близост до входа на търговския обект следната информация:

 1. фирмата и адреса на управление на търговеца;
 2. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта;
 3. работното време на търговския обект.”
 4. създават се нови ал.3 и ал.4:

„(3) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.

(4) Обявеното работно време е задължително за търговеца.”

Редакция на чл.6, ал.2 към настоящия момент:

„(2) Отговорниците на магазините, будките, павилионите и др. поставят на видно място табели за работното време, с трите имена и точния адрес на управителя/магазинера/.”

 • 2. В чл.8 се правят следните изменения:
 1. В алинея 1 в основния текст думите „с изключение при неотложни нужди и с разрешение на общината или кметствата” се заличават.
 2. Алинея 3, т.6 се изменя така:

„6. Продажбата на алкохолни напитки или тютюневи изделия на физически лица до навършването на 18-годишна възраст.”

Редакция на чл.8, ал.1, основен текст към настоящия момент:

„Чл. 8. (1) Забранява се с изключение при неотложни нужди и с разрешение на общината или кметствата:”

Редакция на чл.8, ал.3, т.6 към настоящия момент:

„6. Продажбата и сервирането в търговските обекти на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст.”

 • 3. В чл.41, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Точка 8 се изменя така:

„8. За нарушение разпоредбите на чл.6 на виновните лица се налага глоба, а на

едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.”

 1. създават се нови т.9 и т.10:

„9. За нарушение на чл.8, ал.1, т.7 се налага глоба или имуществена санкция от

2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

 1. За нарушаване на чл.8, ал.3, т.6 се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.”