Get Adobe Flash player

Проект на правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ!

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Искър, 2017 г.

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда  реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет на Община Искър за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми, образователни или комунално-битови потребности на лица и семейства с постоянен адрес на територията на община Искър.

Чл. 2. С решение на Общинския съвет се отпуска еднократна финансова помощ на:

 1. Лица за задоволяване на неотложни социални потребности;
 2. Деца в неравностойно положение – сираци и полусираци, деца със специални

образователни потребности (СОП), деца в риск, както и на деца, завършващи средно образование;

 1. Лица за животоспасяващи лечения, операции и лекарства;
 2. Семейства и домакинства, пострадали от бедствия, аварии и пожари.

Чл. 3. Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес на територията на Общината след съгласуване с Кмета на населеното място, независимо от размера на помощта.

Раздел II

Размер на отпуснатата финансова помощ

         Чл. 4. Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по този правилник, се одобрява от Общински съвет – Искър при приемането на годишния бюджет на община Искър.

Чл. 5. Разглеждането на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по този правилник се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на община Искър, определен в чл.4.

Чл. 6. Размерът на еднократната финансова помощ за лицата по чл.2, т.1 е до една минимална работна заплата за страната.

Чл. 7. Размерът на еднократната финансова помощ за лицата по чл.2, т.2 и т.3 е до двукратния размер на минималната работна заплата за страната.

Чл. 8. Размерът на еднократната финансова помощ за лицата по чл.2, т.4 е до 1,5 пъти минималната работна заплата за страната.

Раздел III

Основания за отпускане на помощта

Чл. 9. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл.2, т.3 се предоставя за:

 1. закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна;
 2. оперативно лечение;
 3. следоперативно лечение;
 4. закупуване на помощни средства.

Чл. 10. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали образователни и комунално-битови потребности на лицата по чл.2, т.2 се предоставя за:

 1. закупуване на учебници, учебни помагала, пособия и дрехи;
 2. при завършване на средно образование;
 3. при смърт на родител;
 4. при настаняване в детско заведение;
 5. за особена изява, допринесла за имиджа на Общината.

Чл. 11. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности на лица по чл.2, т.4 се предоставя за:

 1. възстановяване на щети от бедствия, аварии и пожари;
 2. за осигуряване на временно жилище.

Чл. 12. При наличие на повече от едно основание за отпускане на еднократна помощ, се прилага нормата за определяне на по-високия размер. Не се допуска кумулиране на основанията за отпускане на помощ.

Раздел IV

Критерии и изисквания за определяне и отпускане на помощта

Чл. 13. (1) Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна финансова помощ на лицата са:

 1. да не развиват стопанска дейност;
 2. да имат постоянен адрес на територията на община Искър;
 3. да разполагат за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявление-декларацията

месечен доход на член от семейството / домакинството под гарантирания минимален доход за страната;

 1. да не са получавали и да не получават помощ от други органи или институции на

изредените в чл.2, т.1 потребности;

 1. налице е доказана необходимост от лечение по чл.2, т.3 (оперативно лечение или

хоспитализация) в страната или чужбина;

 1. жилището, в случаите по чл.2, т.4 е единствено за семейството и не е застраховано.

(2) Обстоятелствата по чл.11, ал.1 се посочват в заявление-декларация по образец съгласно

Приложение №1.

(3) Лице, заявило неверни данни в заявление-декларацията по ал.2, губи право да

кандидатства за еднократна финансова помощ за срок от 1 година.

Чл. 14. Специални (допълнителни) критерии и изисквания за определяне и отпускане на

еднократна финансова помощ на лицата са:

 1. за лицата по чл.2, т.1 – да е на лице регистрация в Дирекция „Бюро по труда“;
 2. за лицата по чл.2, т.2 – служебна бележка от учебното заведение на територията на

община Искър, а след VII-VIII клас от съответното учебно заведение за редовно присъствие в учебните занятия;

 1. за лицата по чл.2, т.3 – официално становище от надлежно медицинско лице за

наличието на основание за отпускането на помощ и/или документи, доказващи извършените разходи по лечението;

 1. за лицата по чл.2, т.4 – наличие на бедствия, аварии или пожари, констатирани от

надлежен орган и наличие на щета, установена от комисия специалисти, в резултат от бедствието, аварията или пожара.

Раздел V

Необходими документи за определяне и отпускане на помощта

Чл. 15. (1) Необходими документи за кандидатстване за еднократна финансова помощ:

 1. Заявление-декларация по образец чрез Кмета на населеното място до Общински

съвет – Искър;

 1. Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/;
 2. Епикриза;
 3. Уверение от ръководителя на учебното заведение;
 4. Уверение от учебно заведение;
 5. Протокол от специализиран орган;
 6. Документ за доход за предходните шест месеца;
 7. Документ, удостоверяващ регистрация на лицето в Дирекция „Бюро по труда“;
 8. Лична карта/ документ за самоличност – за справка;
 9. Социална анкета, изготвена от Кмета на съответното населено място или

оправомощено от него лице, съгласно Приложение № 2;

 1. Други по преценка на Комисията.

(2) Изброените документи се представят на вниманието на Постоянната комисия при Общински съвет – Искър „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” и/или Постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция” като се съобразява основанието за искане на помощта.

(3) Съответната постоянна комисия при Общински съвет – Искър има право да изисква допълнително документи, да направи проверка и справка за установяване на твърдените в заявлението-декларация факти и обстоятелства и основанията за отпускане на помощта.

(4) При необходимост постоянната комисия при Общински съвет – Искър може да направи и оглед на място с цел придобиване на реална представа за наличието на основание за отпускане на финансовата помощ.

 

Раздел VІ

Процедура за определяне и отпускане на помощта

Чл. 16. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община Искър, определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна финансова помощ по реда на този правилник. Определените средства се разпределят пропорционално за месеците от финансовата година.

Чл. 17. (1) Заявления-декларациите за отпускане на еднократна помощ се подават до Общински съвет- Искър чрез Кмета на съответното населено място.

(2) Към заявлението-декларация се прилагат необходимите писмени документи, посочени в чл.15, ал.1 съобразени с основанието за отпускане на помощта, посочено в заявлението-декларация.

(3) Заявлението-декларация се разглежда от съответната постоянна комисия на Общински съвет – Искър, която се произнася с решение, в което се определя дали лицето, подало заявление-декларация, отговаря на критериите и изискванията за отпускане на еднократна финансова помощ. За заседанието на постоянната комисия се води протокол.

Чл. 18. (1) Предложението на Комисията по разгледаното заявление се обективира в проект на решение, в което са посочени трите имена, адреса и сумата, подлежащи на одобрение от Общинския съвет.

(2) Еднократната финансова помощ на лицата по чл.3 се отпуска с решение на Общински съвет – Искър.

Чл. 19. Лицето, на което е отпусната финансовата помощ, получава същата лично, чрез законния си представител или чрез пълномощник, след влизане на решението в сила.

 

Заключителни разпоредби

 • 1. Настоящия Правилник отменя Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна помощ, приет с Решение № 591, по протокол № 46 / 31.07.2014 г. на Общински съвет – Искър.
 • 2. Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ, приет с Решение № ……., по протокол № …… / ………… 2017 г. на Общински съвет – Искър влиза в сила от ………… 2017 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР: ………………………………

                                                              /Любомир Йолов/


З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

От ………………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме, фамилия/

постоянен адрес: .………………………………..……….……………………………………………………………………… ул ………………………….……. №…..…бл …… вх……. ет ….… ап …… тел: …………………………..…

Заявявам желанието си да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..……………….

/задоволяване на основни жизнени потребности при продължителна безработица, продължителна неработоспособност, деца в неравностойно положение; за задоволяване на здравни проблеми – лечение, операция, лекарства, проблеми от комунално-битов характер или в следствие на стихийно бедствие, авария, пожар или катастрофа; друга житейска ситуация/

 

Д Е К Л А Р И Р А М :

 

І. Лични данни Декларатор Съпруг /съпруга/
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Адресна регистрация
Семейно положение
Социална група
Здравословно

състояние

Здрав,  с ТЕЛК, с ЛКК

от 50% до 69,99%, от 70% до 89,99%, над 90%, над 90% с ч.п

Здрав,  с ТЕЛК, с ЛКК

от 50% до 69,99%, от 70% до 89,99%, над 90%, над 90% с ч.п

ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18 – годишна възраст, несключили граждански брак и те са:

Име, презиме, фамилия Посещава училище Здравословно състояние
1.   Здрав,  с ТЕЛК, с ЛКК : от 50% до 69,99%,

от 70% до 89,99%, над 90%, над 90% с ч.п

2.   Здрав,  с ТЕЛК, с ЛКК : от 50% до 69,99%,

от 70% до 89,99%, над 90%, над 90% с ч.п

3.   Здрав,  с ТЕЛК, с ЛКК : от 50% до 69,99%,

от 70% до 89,99%, над 90%, над 90% с ч.п

4.   Здрав,  с ТЕЛК, с ЛКК : от 50% до 69,99%,

от 70% до 89,99%, над 90%, над 90% с ч.п

Забележка: вярното се подчертава

ІІІ. Съжителствам със следните лица:

Име, презиме, фамилия ЕГН Родствена или друга връзка с декларатора
1.
2.
3.

 

ІV. Лица, задължени по чл. 124, ал. 5 от Семейния кодекс да осигуряват издръжка:

Име, презиме, фамилия ЕГН Родствена или друга връзка с декларатора
1.
2.

 

 1. Доходите ми, на семейството ми през предходните 6 месеца са общо: ………. лв., в т.ч. от:
 2. трудова дейност ………… лв.
 3. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство …..……. лв.
 4. продажба и/или замяна на движимото или недвижимо имущество ………… лв.
 5. продажба на акции, дялове и др. участия

в търговски дружества и др. форми на съвместна дейност                               ……….. лв.

 1. наем, рента и аренда ……….. лв.
 2. авторски и лицензионни възнаграждения ……….. лв.
 3. дивиденти и доходи от дялово участие в дружества, кооперации и др. ……….. лв.
 4. премии и награди от спортни състезания          ……….. лв.
 5. обезщетения и социални помощи ……….. лв.
 6. пенсии /без добавките за чужда помощ на инвалидите

с право на придружител; на ветераните от войните;

на навършилите 75 или 80 годишна възраст;

еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии/              …….…. лв.

11.стипендии                                                                                                        . .….…. лв.

 1. месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца ..….…. лв.
 2. присъдени издръжки ..….…. лв.
 3. други ..….…. лв.

VІ. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа:                          ….…… лв.

VІІ. Аз и членовете на семейството ми не съм /сме/ сключвали договори за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.

ДА

НЕ

 

VІІІ. Членовете на семейството ми не съм /сме/ извършили прехвърляне срещу заплащане /продажба/ на жилищен или вилен имот през последната 1 година.

ДА

НЕ

 

ІХ. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в това заявление-декларация, нося наказателна отговорност и губя правото си да кандидатствам за еднократно парично подпомагане от Общински съвет – Искър за период от 1 година.

 1. X. На основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни, декларирам изрично своето съгласие за обработка на личните ми данни от Общински съвет – Искър и община Искър единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна финансова помощ, съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ, приет от Общински съвет – Искър.

 

Прилагам следните документи:

 1. Социална анкета от кмета на кметството / оправомощено лице ДА / НЕ
 2. Мед. удостоверение или протокол от лек. комисия                                                ДА / НЕ
 3. Други (служебни бележки за размера на брутното трудово възнаграждение за предходен месец, или доход от други източници, удостоверение за семейно положение, становище от ръководителя на учебното заведение, протокол от специализиран орган)
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Дата: …………………….…..                                                     Декларатор: ………..……………………………

с. / гр. ……………………………                                                                                /трите имена и подпис


С О Ц И А Л Н А  А Н К Е Т А

 

По заявление – декларация номер …………………….., подадено на ……………………………..

От ………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕГН: …………………………………………, постоянен адрес: …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Семейно положение ………………………………………………………………………………………………

Здравословно състояние на декларатора и семейството му: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Материално положение………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Средства заплащани за наем на жилище (ако декларатора живее под наем)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Допълнителни данни, установени при анкетата: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Преценка (мнение) на анкетиращия и предложение

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Извършил анкетата: ………………………………………………………………………………………………

Длъжност: …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Дата: ……………………….                                                        Подпис: ……………………………

/печат/