Get Adobe Flash player

Протокол от класирането за длъжността „Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване“ в Дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване”

Днес, 27.12.2016 г. от 16.00 часа в гр. Искър, област Плевен, в административната сграда на община Искър се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 469/12.12.2016 г.

за класиране на явилите се кандидати в конкурса за длъжността „Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” в община Искър, област Плевен.

На заседанието присъстваха:

Председател: Теменужка Василева Христова .

Членове: 1. Мария Мартинова Иванова

2. Емилия Аспарухова Симеонова

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Окончателно класиране на кандидатите;

2. Изготвяне на предложение до органа по назначаване.

Комисията класира кандидата с окончателен резултат:

  • Ивалина Йорданова Митова – 29,78 точки