Get Adobe Flash player

Протокол от проведения конкурс за длъжността „Главен счетоводител

Протокол от проведения конкурс

 за длъжността „Главен счетоводител”

в Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване”

в община Искър, област Плевен

 

 

 

Днес, 14.11.2016 г. от 16.00 часа в гр. Искър, област Плевен, в административната сграда на община Искър се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 419/03.11.2016 г.

за класиране на явилите се кандидати в конкурса за длъжността „Главен счетоводител”

в дирекция „Финансово – стопански дейности и административно обслужване” в община Искър, област Плевен.

 

На заседанието присъстваха:

 

Председател: Силвия Димитрова Медунска .

Членове: 1. Габриела Цветанова Цолова

2. Емилия Аспарухова Симеонова

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Окончателно класиране на кандидатите;

2. Изготвяне на предложение до органа по назначаване.

 

По точка първа:

Попълване на Формуляр за окончателните резултати – Приложение № 6 към чл.33, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавени служители

Окончателен резултат:

–          Полина Стефанова Цветкова – 123,7

По точка втора:

Комисията предлага на Кмета на община Искър да назначи на длъжността „Главен счетоводител” класираната на първо място

– Полина Стефанова Цветкова .

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

 

Приложения: 1. Формуляр по приложение № 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавени служители

2. Всички документи на класираните кандидати.