Get Adobe Flash player

„Първа копка“ на обект „Общински център – местен бит и култура“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

На 13.05.2015г. стартираха строителните дейности  на обекта „Общински център – местен бит и култура“. При откриването на строителната площадка присъстваха представители на всички заинтересовани страни в строителния процес, съгласно изискваниията на ЗУТ.

Проект „Общински център – местен бит и култура“  е основна част от предприетите и заложени в Програма за развитие на туризма в община Искър -2013 г. мерки за разгръщане на туристическия потенциал на общината. Неговата реализация ще допринесе за подобряване на условията за отдих и туризъм и съответно увеличаване на туристопотока, което от своя страна ще създаде необходимите услови за създаване и развитие на бизнеса в общината и привличане на външни инвестиции и капитал основно в сферите, съпътстващи туристическите дейности – създаване на места за настаняване, заведения за хранене, търговията и др.

Реализирането на настоящото проектно предложение пряко и косвено ще:

– подобри условията за отдих и туризъм в общината;

– ще развие бизнеса и ще привлече външни инвестиции;

– ще увеличи възможностите за реализация и увеличаване на доходите на жителите;

– ще задържи младите и предприемчиви хора в общината;

– ще редуцира негативните демографски тенденции в общината;

– ще подобри показателите за трудова заетост.

 

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

  1. Обновяване на туристическата инфраструктура, съоръжения и атракции за посетителите;
  2. Реконструкция на общинска сграда в Общински туристически център.

Реконструкция на Общинска сграда, която ще се реконструира в Общински туристически център, се намира в ПИ-145555, местност „Бановско“,  гр. Искър, община Искър с площ 2 864 дка. Сградата е построена в началото на 70-те години на 20 век и е ползвана за общински нужди.  Сградата се намира на традиционен туристически маршрут, за който общината кандидатства с проектно предложение.  В  Общинския туристически център ще се приютът наличната общинска колекция, състояща се от автентични народни носии, както и забравени предмети от бита и месните занаяти.

Строителните работи  се състоят в укрепване на пукнатините, мазилки, боядисване, настилки и дограми. Покривът се преработва от двускатен в четирискатен с дървена покривна конструкция-покритие керемиди, лягаща на стоманобетонови пояси.

Фасадните обработки се състоят от частично „изкърпване” на мазилки, допълнителни топлоизолации. Проекта предвижда възстановяване на външното ел. захранване.

Предвиждат се обслужващи пътеки, алеи и малък паркинг.

  1. Закупуване на оборудване – мебели и съоръжения за Общински туристически център

Консултантската фирма, изготвила проектното предложение е „ВИК КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София.

Изпълнителят на обекта е „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД гр. София.

Строителния надзор и контрол на СМР ще бъде изпълнен от „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр. София.

 

Авторският надзор ще се изпълнява от „ДММ – ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Плевен.

Предвидените дейностите по информация и публичност ще бъдат изпълнени от  ЕТ „ИЛИЯН МИХОВ-КЕНТАВЪР 66 гр. Плевен

Възложител на изграждането на обекта е Община Искър.

Проектът е на обща стойност 381 393,83 лева, представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ, от които 80 % се осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 20 % от държавния бюджет на РБългария.