Get Adobe Flash player

„Първа копка“ на обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), договор №15/321/01408 от 19.12.2013г.

На 12.05.2015г. стартираха строителните дейности  на обекта „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър. При откриването на строителната площадка присъстваха представители на всички заинтересовани страни в строителния процес, съгласно изискванията на ЗУТ.

Консултантската фирма, изготвила проектното предложение е „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София.

Изпълнителят на обекта е ДЗЗД „АКВА ДОЛНИ ЛУКОВИТ“ гр. София.

Строителният надзор и контрол на СМР ще бъде изпълнен от „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. София.

Авторският надзор ще се изпълнява от „ВКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Плевен,

Предвидените дейностите по информация и публичност ще бъдат изпълнени от  ЕТ „ИЛИЯН МИХОВ-КЕНТАВЪР 66 гр. Плевен.

Възложител на изграждането на обекта е Община Искър.

Проектът е на обща стойност 2 920 960 лева, представляващи 100,00 % % безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Общата цел на настоящото проектно предложение е в следствие на неговата реализация да се подобрят условията за живот на жителите от община Искър и по-конкретно на жителите на село Долни Луковит чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура.

Реализирането на тази цел ще допринесе за подобряване привлекателността на района като място за живот, туризъм и бизнес.

Настоящият проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Долни Луковит, община Искър е в пълно съответствие с втората цел на Mярката, а именно „Подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура”.

Чрез реализиране на настоящия проект не само ще се обнови  инженерната инфраструктура, свързана с водоснабдяването на населените места, но и ще се подобрят цялостно условията и качеството на живот на населението в няколко аспекта:

– подобряване грижата за здравето на населението чрез подмяна на водопроводната  мрежа;

–  осигуряване на непрекъснато водоснабдяване и по-добро качество на водата за питейно – битови нужди;

– ще се намалят авариите на водопреносната мрежа, което ще допринесе за съхраняване и на пътната инфраструктура;

– ще се осигурат допълнителни възможности за заетост посредством увеличаване туристопотока на база подобрените условия, а оттам и развитие на съпътстващите туризма сфери на бизнеса.

От планираните строителни дейности ще бъдат изпълнени главните водопроводни клонове, тласкател и част от вътрешните водопроводни клонове с приблизителна дължина 15 километра.