Get Adobe Flash player

„Първа копка“ на обект „Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

На 13.05.2015г. стартираха строителните дейности  на обекта „Туристическа екопътека  „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“. При откриването на строителната площадка присъстваха представители на всички заинтересовани страни в строителния процес, съгласно изискваниията на ЗУТ.

Проектът „Туристическа екопътека  „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“ е основна част от предприетите и заложени в Програма за развитие на туризма в община Искър – 2013 г. мерки за разгръщане на туристическия потенциал на общината. Неговата реализация ще допринесе за подобряване на условията за отдих и туризъм и съответно увеличаване на туристопотока, което от своя страна ще създаде необходимите условия за създаване и развитие на бизнеса в общината и привличане на външни инвестиции и капитал основно в сферите, съпътстващи туристическите дейности – създаване на места за настаняване, заведения за хранене, търговията и др.

Реализирането на проекта пряко и косвено ще:

– подобри условията за отдих и туризъм в общината;

– ще развие бизнеса и ще привлече външни инвестиции;

– ще увеличи възможностите за реализация и увеличаване на доходите на жителите;

– ще задържи младите и предприемчиви хора в общината;

– ще редуцира негативните демографски тенденции в общината;

– ще подобри показателите за трудова заетост.

Строителните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са както следва:

  1. Ще бъде изградена туристическа екопътека „Тульово“. Маршрута на туристическата екопътека е с дължина 6 320 м. Началото започва от землището на гр. Искър и продължава до землището на с. Писарово. В средата на участъка се стига до Общинския център, пред който ще бъде разположен единия от заслоните. Маршрута на екопътеката завършва в землището на с. Писарово, където ще бъде поставен втори туристически заслон.
  2. Ще бъде ремонтиран съществуващ дървен мост и възстановена конструкцията на втори мост като се изградят и предпазни парапети.

Консултантската фирма, изготвила проектното предложение е „ВИК КОНСУЛТ” ЕООД гр. София.

Изпълнителят на обекта е „ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД гр. София,

Строителния надзор и контрол на СМР ще бъде изпълнен от „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София.

 

Авторският надзор ще се изпълнява от „ДММ – ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Плевен.

Предвидените дейностите по информация и публичност ще бъдат изпълнени от  ЕТ „ИЛИЯН МИХОВ-КЕНТАВЪР 66 гр. Плевен.

Възложител на изграждането на обекта е Община Искър.

Проектът е на обща стойност 361 349,25 лева, представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ, от които 80 % се осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 20 % от държавния бюджет на РБългария.