Get Adobe Flash player

СПРАВКА по чл.26, ал.5

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение на чл.6, чл.8 и чл.41 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър с Решение № 33 от 6.09.1996 г., посл. изм. с Решение № 376 от 30.06.2017 г.

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение на наредбата
2.
3.

 

21.08.2017 г.

Гр. Искър