Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛА ОФЕРТА ПО ОБЯВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на Горскостопански план на горите, собственост на община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛА ОФЕРТА ПО ОБЯВЕНАТА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Изработване на Горскостопански план на горите, собственост на община Искър”

 

 

Днес  04.09.2015 г. в изпълнение на Заповед № 315 от 04.09.2015 год. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание беше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Изработване на Горскостопански план на горите, собственост на община Искър”.

В Община Искър е постъпила една оферта, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата
 

1.

 

„ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София

 

 

По куриер

Рег. №  30-1267-5

от 02.09.2015 г.

Picture 053Picture 054 Picture 052 Picture 051 Picture 050 Picture 041 Picture 040 Picture 039