Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ: За отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”.

В изпълнение на Заповед № 420 от 09.11.2015 г. на Кмета на община Искър от 13.00 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание беше отворен плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестена цената, предложена от допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”.

Комисията състави и подписа протокол от работата си на 26.11.2015 год.

Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени на Възложителя – Кмет на община Искър, заедно с цялата документация за вземане на решение.