Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ: Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06.11.2016 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър и Кметствата по населените места, както следва :

  1. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление – Приложение № 14-ПВР или Приложение № 14-ПВР/НРдо 22.10.2016 г. Да 17.00 часа включително Приложение № 23-ПВР/НР.
  2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. – до 22.10.2016г. включително – Приложение № 14-ПВР/НР.
  3. Кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – до 22.10.2016 г.включително. Приложение № 18-ПВР/НР.
  4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник – до 29.10.2016 г. включително Приложение № 10-ПВР/НР.
  5. В избирателните списъци се вписват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството.- до 30.10.2016 г. Приложение № 11-ПВР/НР.
  6. Български гражданин, който живее извън Република България, вписан е в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, но е в България в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес – до 30.10.2016 г. Приложение № 12-ПВР/НР.
  7. Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица (за всички случаи извън посочените в т. 5 и 6) до 30.10.2016 г. Приложение № 13-ПВР/НР.
  8. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление – Приложение № 14-ПВР или Приложение №14-ПВР/НРдо 22.10.2016г. включително
    Приложение № 23-ПВР/НРдо 31.10.2016 г. включително