Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ: Отваряне на оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на Заповед № 420 от 09.11.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти  за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър”

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

В Община Искър е постъпила една оферта, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата
1. „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град София Лично от представляващия дружеството 06.11.2015 г.

14:51 часа