Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферта

Днес 26.04.2016 г. (вторник) от 10.30 часа, в изпълнение на Заповед № 156 от 25.04.2016 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър и в съответствие с § 18 от ПЗР на ЗОП: „Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а” от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред”  на открито заседание бeеше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка

Офертата е представена на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника, три от които с куриер и една оферта – лично. Върху плика, участника е посочил адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Единственият участник, съгласно Регистъра на подадената оферта е „АУТО КЛИМА ТРАНС” ЕООД, с. Згалево с представена оферта.

Комисията насрочи следващото си заседание за провеждане на договаряне с участника на 04.05.2016г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на община Искър

За датата и часът на договарянето участникът е своевременно уведомен!

Галерия: