Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти за избор на изпълнител

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 22.05.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: 

„Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.  В Община Искър са постъпили две оферти, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/Участник,Адрес за кореспонденция Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата
1. „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен – подадедени оферти за  трите Обособени позиции Лично 12.05.2015 г.
2. „ИНЖСТРОЙ” ЕООД, град Плевен – подадедена оферта за Обособена позиция (ОП) 3 От упълномощен представител 19.05.2015 г.