Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти

 

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работа (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов” и ул. „Георги Димитров”, гр. Искър“

 

На 29.12.2016 год. от 15.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 486 от 23.12.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работа (СМР) на обект: „Ремонт ревизионни шахти по ул. „Райко Даскалов” и ул. „Георги Димитров”, гр. Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъстваха представителите на участницика в процедурата, а именно Управителя – Хари Димитров Найденов и прокуриста – Венцислав Симеонов Беремски, които се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Татяна Пеловска – Старши експерт „Мерки и програми за заетост, връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 23.12.2016 год. и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ПСТ ПЛЕВЕН” ЕООД гр. Плевен  упълномощен представител 14:21:00 часа;

22.12.2016 г.

Рег. № 30-993-2

Предстои незабавно сключване на договора.