Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ: за отваряне на оферти

В изпълнение на Заповед № 493 от 18.12.2015 г. на Кмета на община Искър от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха разгледани представените документи за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на технически проект за обект: „Пътна връзка от път II – 13 при км. 89+607 местност „Корея” до път III – 1307 при км. 2+695 местност „Фунията” , с ново наименование на обекта – „РVN 3082 -/ II – 13, Искър – Долни Дъбник/ – / III – 1307/“ и проведено договаряне с единствения участник – „ИНФЮЖЪН” ООД, град София.
По време на договарянето се установи, че участникът „ИНФЮЖЪН” ООД гр. София е съгласен и няма възражения по изложените изисквания в проекто-договора и направените констатации от комисията.
На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Комисията предлажи на Кмета на община Искър да сключи договор за актуализация (препроектиране) с единствения участник в процедурата – „ИНФЮЖЪН” ООД, град София.

Галерия