Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за проведено договаряне без обявление

съгласно чл. 90, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.),

Днес Днес 04.05.2016 г. (сряда) от 11.00 часа, в изпълнение на Заповед № 156 от 25.04.2016 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър и в съответствие с § 18 от ПЗР на ЗОП: „Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а” от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред”  на открито заседание бeше проведено договаряне за избор на изпълнител по обществена поръчка.

По време на договарянето се установи, че участникът „АУТО КЛИМА ТРАНС” ЕООД, с. Згалево е съгласен и няма възражения по изложените изисквания в проекто-договора и направените констатации от комисията.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и упълномощеният представител на „АУТО КЛИМА ТРАНС” ЕООД, с. Згалево се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и предложената цена.

Предстои сключване на договор.

Галерия снимки:

IMG_0808 IMG_0814 IMG_0812 IMG_0811 IMG_0810 IMG_0809