Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ относно проект „Осигуряване на топлъл обяд в община Искър“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“ в община Искър

2014BG05FMOP001-03.01-29-С01

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на топлъл обяд в община Искър“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ви напомняме, че в общинска админстрация, град Искър и кметствата /с. Писарово, с. Староселци и с. Долни Луковит/ приемът на заявление-деклариция за ползване на социалната услуга Обществената трапезария продължава Тя е общинска дейност, в структурата на Домашен социален патронаж гр. Искър, предоставяща социална услуга в общността, с капацитет 30 места, насочена към задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица.

Проекта е с цел помощ и подкрепа на най-уязвими групи от населението на територията на общината. Като най нуждаещи са определени две целеви групи:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/.

Необходимо е кандидатите, при подаването на заявленията-декларации да представят следните документи:

 • Документ за самоличност/лична карта, паспорт/
 • Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата.
 • Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.

При необходимост, от лицата може да се изисква предоставянето и на други документи.

Подадените документи се разглеждат по следните критерии:

 • икономическо-финансово състояние – доход /доходните критерии се използва само при равен резултат от оценката на нуждите/;
 • социална среда и интереси /по този показател се взема под внимание само критерия „близки“ деца, родител/попечител, съпруг/а или лице, с което се съжителства/;
 • медико-социално състояние;
 • здравословен статус и социална активност;
 • равнопоставеност;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (Чл.10 т. 5 от ППЗСП);
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години (Чл.10 т.6 от ППЗСП).

Новоподалите заявление-декларация се преглеждат и одобряват от комисията за подбор и се включват в списъка на чакащите лица. За включване в услугата лицата се уведомяват лично от служителите на Домашен социален патронаж, град Искър.

За допълнителна информация се обръщайте към Управител на Домашен социален патронаж.град Искър на тел: 06516 23-25