Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение:

Днес 16.04.2015 г. в 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: Доставка на компютърна и друга техника за нуждите на Общинска администрация Искър при следните самостоятелно обособени позиции:

ОП 1: Доставка на компютърна техника, включваща 1.1. Лазерно монохромно устройство 3 в 1; 1.2. Лаптоп; 1.3. Персонален компютър; 1.4. Дисплей;

ОП 2: Мултимедиен проектор с екран и

ОП 3: Мрежово устройство за съхранение на данни (NAS)от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 117/16.04.2015 г. на Кмета на община Искър.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Оферти бяха подадени от следните участници:

по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата

Рег. № по програмата за документооборот

1.

„Дезон БГ” ЕООД гр. Варна

ул. „Генерал Скобелев” № 8, офис 3, партер

13:24 часа;

14.04.2015 г.

Рег. № 30-1257-1

2.

„Копилинг Плевен” ЕООД гр. Плевен

ул. „Г. С. Раковски” № 46, ап.1

15:04 часа;

14.04.2015 г.

Рег. № 30-154-11

3.

„Специализирани бизнес системи” АД гр. София

ул. „Бесарабия” № 24

15:04 часа;

15.04.2015 г.

Рег. № 30-1260-1

4.

„Вали Компютърс” ООД гр. Велико Търново

ул. „Самуил” № 6

15:07 часа;

15.04.2015 г.

Галерия: