Get Adobe Flash player

Съобщение: В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация
Във връзка с промените в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), обнародван в ДВ/ бр.55/21.07.2015 г., със заповед на Кмета на община Искър е назначена комисия, която извърши проверка за спазване на разпоредите на чл. 92 и чл. 99 „а“ от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода 01.07.2014 г. – 30.04.2015 г. на територията на Община Искър. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация, Териториално звено ГРАО към МРРБ, РУ „Полиция“ и Общинска администрация.
В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който е обявен на интернет страницата на Община Искър на адрес: https://iskarbg.bg и на информационното табло в Центъра за услуги на гражданите.
Видно от протокола, за периода от 01.07.2014 г.-30.04.2015 г. извършените адресни регистрация на територията на град Искър, с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово са направени при спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 „а“ от ЗГР и не са констатирани нарушения !