Get Adobe Flash player

Съобщение: Отваряне на оферта

Днес 18.08.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър в изпълнение на Заповед № 284 от 18.08.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.00 часа в се събра комисия назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилата оферта  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на член 101д, ал.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд и училищен плод в Община Искър”.

В деловодството на Община Искър e постъпила една оферта, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Евелин Комерс” ООД, гр. Плевен лично 17.08.2015 г.

13:03 часа

Рег. № 30-936-81

 

Предстои сключване на договор за доставка.