Get Adobe Flash player

Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка

На 27.02.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание са отворени ценовите оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена с Решение № 5 от 10.02.2015 г. на Кмета на Общината.

Бяха отворени и оповестени ценовите оферти на участниците, отговарящи на предварително обявените условия на Възложителя, както следва:

– Обединение Гражданско дружество „Мастерплан груп”
– Консорциум „Урбан груп”
– Обединение „План консулт Искър” ДЗЗД
– „Груп арнайз консултинг” ООД
– „Шуменски кадастър” ЕООД

Галерия: