Get Adobe Flash player

Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”

На 11.02.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание са отворени оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена с Решение № 5 от 10.02.2015 г. на Кмета на Общината.

Бяха отворени офертите по реда на тяхното постъпване.
Оферти бяха подадени от следните участници:

– Обединение Гражданско дружество „Мастерплан груп”
– Консорциум „Урбан груп”
– Обединение „План консулт Искър” ДЗЗД
– „Груп арнайз консултинг” ООД
– „Шуменски кадастър” ЕООД

Галерия: