Get Adobe Flash player

Съобщение: Отваряне на ценови оферти

 Съобщение

за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на Мултифункционални лазерни устройства 3 в 1

На 28.10.2016 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 403 от 24.10.2016 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на Мултифункционални лазерни устройства 3 в 1”, открита с Решение № 35/29.09.2016 г., обявлението, за която е публикувано в регистъра на обществените поръчки на 29.09.2016 г.

На заседанието на комисията присъства представител на участник в процедурата, при спазване на установения режим за достъп до сградата, а именно: Управителя на участник „КОПИЛИНК ПЛЕВЕН” ЕООД гр. Плевен.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

         Предстои издаване на решение от Възложителя – Кмет на Община Искър.