Get Adobe Flash player

Съобщение: Откриване на стройтелна площадка.

На 12.05.2015г. (вторник) от 11.00 часа ще се открие строителната площадка на обекта Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), договор №15/321/01408 от 19.12.2013г. Сборен пункт пред сградата на кметство с. Долни Луковит – Адрес: с. Долни Луковит, ул. „Цар Симеон“ №1.

На 13.05.2015г. (сряда) от 11.00 часа ще се открият строителните площадки на обектите: Общински център – местен бит и култура и „Туристическа екопътека Тульово”- природа, сказания, легенди и съвременности на Община Искър, финансирани по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), договори №№ 15/313/00253 от 12.12.2013 г. и 15/313/00254 от 12.12.2013 г. Сборен пункт пред сградата на община Искър – Адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38.